Prosta Spółka Akcyjna

Akcje uprzywilejowane w P.S.A.

Proste Spółki Akcyjne mogą emitować akcje posiadające szczególne uprawnienia w momencie, gdy uprzywilejowanie będzie zapisane w umowie spółki. Jakie korzyści dają akcje uprzywilejowane?

Akcje uprzywilejowane mogą przyznawać akcjonariuszom prawo do dywidendy większej niż 150% dywidendy akcjonariuszy nieuprzywilejowanych oraz więcej niż 3 głosy na walnych zgromadzeniach.

W PSA można przyznawać uprzywilejowane akcje specjalne np. akcji założycielskich, które gwarantują założycielom kontrolę nad spółką. Uprzywilejowanie tych akcji w przypadku emisji nowych akcji gwarantuje niezmienny stosunek liczby głosów akcji założycielskich do ogólnej liczny głosów.

Poszczególni akcjonariusze mogą otrzymać dodatkowo uprawnienia indywidualne do np. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu lub rady nadzorczej. Uprawnienia te wygasają w momencie np. utraty członkostwa w spółce chyba ze umowa spółki pozwala na ich przenoszenie na kolejnych akcjonariuszy.