Prosta Spółka Akcyjna

Nabycie akcji własnych P.S.A.

Prosta spółka akcyjna swój charakter zawdzięcza połączeniu dwóch różnych form gospodarczych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. A co za tym idzie- ma w sobie najlepsze rozwiązania obu tych spółek. Jedną z zasad, którą przejęła jest emisja akcji. Jednak nabycie akcji własnych P.S.A. działa podobnie do spółki akcyjnej. 

Mianowicie prosta spółka akcyjna nie może nabywać akcji, które sama wyemitowała, dodatkowo nie może również ustanawiać na nich zastawu. Jednak możliwe są wyjątki od tej reguły. Nabycie akcji własnych P.S.A. lub ustanowienie zastawu może odbyć się gdy:

  • celem jest ich umorzenie, 
  • zostało wydane upoważnienie przez akcjonariuszy, przy czym aby tego dokonać należy spełnić odpowiednie warunki przewidziane w ustawie,
  • pojawił się obowiązek zaspokojenia roszczeń spółki, w wypadku gdy nie można tego dokonać z majątku akcjonariusza,
  • dochodzi do sukcesji uniwersalnej.

Ustawa przewiduje jeszcze inne przypadki, jednak te wymienione powyżej są najpopularniejsze z nich. Jednak należy pamiętać, że gdy podczas nabycia akcji własnych prostej spółki akcyjnej dojdzie do naruszenia przepisów, akcje należy zbyć przez okres 1 roku od ich nabycia, jeżeli wymóg ten nie zostanie spełniony zarząd ma obowiązek umorzyć je bez podejmowania uchwały akcjonariuszy.