Rejestracja prostej spółki akcyjnej Szczecin


prosta-spolka-akcyjna-co-to-jest
prosta-spolka-akcyjna-co-to-jest

Prosta spółka akcyjna Szczecin od kiedy można założyć?

Od 2021 roku istnieje możliwość przeprowadzenia procedury rejestracji nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej.

Prosta spółka akcyjna co to jest?

Prosta spółka akcyjna to nowy rodzaj spółki kapitałowej stanowiąca odpowiedź na wyzwania współczesnej gospodarki. Stanowi połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej. Opiera się na założeniach pozwalających szybko otworzyć firmę i później stosować uproszczone rozwiązania w zakresie jej prowadzenia.

Charakterystyka prostej spółki akcyjnej

 • brak barier formalnych związanych z procedurą rejestracji
 • brak konieczności ponoszenia wysokich nakładów finansowych podczas rejestracji – kapitał akcyjny potrzebny na start wynosi 1 zł
 • możliwość rejestracji w systemie S24
 • możliwość objęcia akcji w zamian za świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki
 • obowiązkowa dematerializacja akcji
 • konieczność prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki
 • stosowanie komunikacji elektronicznej w zakresie podejmowania uchwał i odbywania zgromadzeń
 • elastyczne podejście do organów spółki (możliwość utworzenia jednego organu stanowiącego rolę nadzorczą i zarządzającą)
 • uproszczona likwidacja spółki
 • dodatkowe mechanizmy zabezpieczające interesy wierzycieli

Firma (nazwa) prostej spółki akcyjnej

Nazwa spółki powinna zawierać dodatkowe oznaczenie “prosta spółka akcyjna”. Dopuszcza się również oznaczenie “P.S.A.”.

rejestracja-prostej-spolki-akcyjnej
rejestracja-prostej-spolki-akcyjnej

Kto może założyć prosta spółkę akcyjną?

Prostą spółkę akcyną można utworzyć w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Założycielami prostej spółki akcyjnej może być jedna lub więcej osób. Warto zaznaczyć, że nie ma możliwości utworzenia prostej spółki akcyjnej wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

Procedura rejestracji prostej spółki akcyjnej powinna być przeprowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Wszelkie uchylenia mogą spowodować odrzucenie wniosku o wpis do KRS lub wszczęcie postępowania sądowego.

Procedura rejestracji prostej spółki akcyjnej Szczecin krok po kroku

 1. Zawiązanie umowy spółki (z wykorzystaniem gotowego wzorca lub opracowanie zapisów umowy u notariusza).
 2. Ustanowienie organów spółki.
 3. Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego.
 4. Złożenie wymagnej dokumentacji rejestracyjnej i uzyskanie wpisu w KRS.

 

Umowa prostej spółki akcyjnej

Zawiązanie umowy spółki stanowi jednej z najważniejszych etapów procedury rejestracji firmy. Umowa reguluje kwestie tworzenia, funkcjonowania oraz ewentualnej likwidacji podmiotu.

Co powinna zawierać umowa prostej spółki akcyjnej?

– określenie firmy i siedziby spółki;
– wskazanie przedmiotu działalności spółki;
– określenie liczby, serii i numerów akcji,
– określenie przywilejów związanych z akcjami (jeżeli w spółce mają zostać utworzone akcje
uprzywilejowane, np. akcje założycielskie),
– wskazanie akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz ceny emisyjnej akcji;
– jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – określenie przedmiotu tych wkładów, serii
i numerów akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują
te akcje;
– jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy lub usług – określenie także
rodzaju i czasu świadczenia pracy lub usług;
– określenie organów spółki;
– wskazanie liczby członków zarządu (rady dyrektorów) i rady nadzorczej, jeżeli została
ustanowiona, albo co najmniej minimalnej i maksymalnej liczby członków tych organów;
– oznaczenie czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Istnieje możliwość dodania dodatkowych zapisów odnoszących się m.in. do zasad wnoszenia akcji, podziału dywidendy lub zbywalności akcji.

W jaki sposób zawrzeć umowę prostej spółki akcyjnej?

Umowa prostej spółki akcyjnej może zostać zawarta tradycyjnie w formie aktu notarialnego lub z wykorzystaniem wzorca umowy dostępnego w systemie S24.

Organy w prostej spółce akcyjnej

W prostej spółce akcyjnej można wybrać jeden z dostępnych modeli ustanowienia organów spółki:

 • model dualistyczny, w którym powołuje się zarząd i dodatkowo radę nadzorczą
 • model monoistyczny, w którym powołuje się radę dyrektorów posiadającą komptencje zarządcze i nadzorcze

Pokrycie wkładów w prostej spółce akcyjnej

Minimalna wartość kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej wynosi 1 zł.

Wkłady na pokrycie akcji powinny być wniesione w terminie 3 lat od momentu uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS (wyłączając obowiązkową wartość 1 zł).

Uzyskanie wpisu prostej spółki akcyjnej w KRS Szczecin

Prosta spółka akcyjna obowiązkowo musi uzyskać wpis do KRS. Wniosek o uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu.

Zgłoszenie P.S.A. – jakie dane powinno zawierać?
 • firmę, siedzibę i adres spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • liczbę akcji;
 • jeżeli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji – liczbę akcji
  uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania;
 • jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym
  akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające
  z akcji – zaznaczenie tych okoliczności;
 • wysokość kapitału akcyjnego;
 • jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności;
 • nazwiska i imiona członków zarządu (rady dyrektorów) oraz sposób reprezentowania spółki;
 • nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, jeżeli umowa spółki wymaga ustanowienia rady
  nadzorczej;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 • jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego
  pisma.

Dodatkowo należy dołączyć:

 • umowę
 • oświadczenie o pokryciu kapitału akcyjnego oraz wysokości wniesionych wkładów
 • listę akcjonariuszy spółki oraz adresy do doręczeń członków zarządu / rady dyrektorów
ile-kosztuje-rejestracja-prostej-spolki-akcyjnej
ile-kosztuje-rejestracja-prostej-spolki-akcyjnej

Ile kosztuje założenie prostej spółki akcyjnej Szczecin?

 • Gdy umowa spółki została zawarta u notariusza

500 zł – opłata sądowa za wpis
100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (tylko, jeśli wniosek składa pełnomocnik)

 • Gdy umowa spółki została zawarta za pośrednictwem systemu S24

250 zł – opłata sądowa za wpis
100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (tylko, jeśli wniosek składa pełnomocnik)

Informacja ze strony biznes.gov.pl

W wielu przypadkach samodzielna rejestracja spółki kończy się odrzuceniem wniosku lub wezwaniem do uzupełnienia braków. Dodatkowe formalności zwiększają koszty rejestracji oraz opóźniają moment wejścia na rynek.

Jeżeli zależy Ci na czasie – zdecyduj się na naszą pomoc w zakresie założenia firmy.


Jezeli nie uzyskałeś odpowiedzi na interesujący Cię temat – skontaktuj się z nami!


 

pomoc-w-rejestracji-prostej-spolki-akcyjnej

 

Prosta spółka akcyjna Szczecin – pomoc w rejestracji spółki w Szczecinie

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury rejestracji prostej spółki akcyjnej. W imieniu klienta przeprowadzamy procedurę założenia prostej spółki akcyjnej – przygotowanie i złożenie dokumentów w celu uzyskania wpisu KRS.

Zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu.

Oferujemy swoją pomoc niezależnie od wybranego sposobu rejestracji spółki.

Współpraca zdalna | Cała Polska