Prosta Spółka Akcyjna

Walne zgromadzenie

W każdej spółce akcyjnej musi funkcjonować walne zgromadzenie zrzeszające wszystkich akcjonariuszy. Wprowadzenie prostej spółki akcyjnej na rynek podmiotów nie będzie skutkować istotnymi zmianami w zakresie funkcjonowania walnego zgromadzenia.

Kompetencje walnego zgromadzenia:
– zatwierdzanie sprawozdań zarządu/rady dyrektorów
– decydowanie o wypłacie dywidendy czy zbyciu przedsiębiorstwa
– zmiana umowy spółki

Walne zgromadzenie zostaje zwołane w trybie zwyczajnym przez zarząd lub radę nadzorczą.

O miejscu i terminie oraz porządku obrad muszą zostać poinformowani wszyscy akcjonariusze za pomocą rozsyłanych wiadomości pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
W nowej prostej spółce akcyjnej wprowadzono wiele rozwiązań, które wykorzystują system elektroniczny. Istnieje również odbywanie się walnych zgromadzeń poza terytorium Polski (jeżeli przewiduje to umowa spółki).