• Prosta Spółka Akcyjna

    Prosta spółka akcyjna jako osoba prawna

    W Kodeksie Cywilnym określono, że osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Prostej Spółce Akcyjnej, jak i innym spółkom kapitałowym osobowość prawną nadaje Kodeks Spółek Handlowych. Z przepisów Kodeksu Cywilnego wynika, że jednostka…