Prosta Spółka Akcyjna

Prosta spółka akcyjna jako osoba prawna

W Kodeksie Cywilnym określono, że osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Prostej Spółce Akcyjnej, jak i innym spółkom kapitałowym osobowość prawną nadaje Kodeks Spółek Handlowych.

Z przepisów Kodeksu Cywilnego wynika, że jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Rodzaj tych rejestrów regulują już odrębne przepisy. W kontekście spółek kapitałowych takim rejestrem jest Krajowy Rejestr Sądowy. Prosta Spółka Akcyjna powstanie zatem i uzyska zdolność prawną oraz do czynności prawnych, w momencie uzyskania wpisu do KRS.

Prosta Spółka Akcyjna będzie odrębnym podmiotem, który może samodzielnie zaciągać zobowiązania, będzie potrzebowała odpowiednich organów reprezentacji. W Prostej Spółce Akcyjnej przewidziano istnienie zarządu albo rady dyrektorów. Dodatkowo umowa może przewidywać ustanowienie rady nadzorczej.