Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna – mały podatnik w zakresie VAT

W oparciu o przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, małym podatnikiem w zakresie VAT jest podatnik, który spełnia dwa warunki. Po pierwsze wartość jego sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Po drugie określenie małego podatnika dotyczy podatnika:

  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie,
  • zarządzającego funduszami inwestycyjnymi,
  • zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  • będącego agentem,
  • będącego zleceniobiorcą,
  • lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu.

Jeśli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotówkach kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. Przeliczenia tych kwot dokonuje się tak samo, jak w przypadku limitów określonych w ustawie o CIT.