Prosta Spółka Akcyjna

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów P.S.A. wobec spółki

Jak w prostej spółce akcyjnej wygląda kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej? Czy członkowie organów odpowiadają za wyrządzone szkody?

Członek organu w P.S.A. Ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania skutkujące wyrządzoną szkodą spółce. Mowa tutaj i niewykonaniu lub niewłaściwym wypełnieniu obowiązków, które związane są z pełnioną przez niego funkcją. Regulacja o odpowiedzialności dotyczy członków zarządu, rady nadzorczej oraz rady dyrektorów, jak również znajduje odpowiednie zastosowanie do likwidatorów spółki ( wyjątkiem są likwidatorzy ustanowieni przez sąd).

Obowiązki członków zarządu oraz sposób wywiązywania się z nich są zapisane w umowie spółki lub w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Odpowiedzialność na podstawie art. 300125 KSH opiera się na domniemaniu winy członka organu. Ważne jest jednak wykazanie, że członek organu bezprawnie działał lub zaniechał działania, w czego następstwie (związek przyczynowy) spółka poniosła szkodę w określonej wysokości.

Istotne jest członek organu w przypadku wykazania braku swojej winy może uniknąć odpowiedzialności.