Prosta Spółka Akcyjna

Zarządzanie w Prostej Spółce Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna to innowacyjny rodzaj działalności, który wprowadza nowoczesne rozwiązania i zmiany w porównaniu do istniejących już rodzajów spółek.

P.S.A. zarządzanie będzie opierać na najważniejszym organie, którym będzie walne zgromadzenie.
Składa się ono z akcjonariuszy, czyli osób posiadających akcje w spółce, których są właścicielami.

Organy w prostej spółce akcyjnej mogą podejmować decyzje na posiedzeniach, ale dostępna będzie także innowacyjna opcja załatwienia tych procedur.
Zgromadzenia będą mogły odbywać się środkami komunikacji elektronicznej, czyli na odległość.
Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w spotkaniu będąc w dowolnym miejscu na świecie.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy musi podjąć decyzję, jaki model zarządzania przyjmie.

  1. Model tożsamy do działającego w obecnie działających spółkach, czyli prowadzenie spraw spółki przez zarząd oraz nadzór tych spraw przez radę nadzorczą.
  2. Nowy model zarządu polegający na przekazaniu władzy centralnej radzie dyrektorów, która ma łączyć w sobie cechy zarządu oraz rady nadzorczej. Dyrektorowie w tej formie zarządu mogą dzielić się na dyrektorów wykonawczych oraz dyrektorów niewykonawczych. Nie ma ograniczeń co do liczby członków rady.

Zarówno do zarządu jak i do rady dyrektorów wejść mogą akcjonariusze podpisujący umowę spółki lub osoby wskazane przez akcjonariuszy.