Prosta Spółka Akcyjna

Emisja nowych akcji w prostej spółce akcyjnej

Na wstępie tego artykułu należy zaznaczyć, ze każda emisja nowych akcji stanowi zmianę umowy spółki. Istotne jest jednak, ze w sytuacji emisji akcji na podstawie upoważnienia zawartego w umowie spółki nie jest wymagane zachowanie przepisów o zmianie
umowy spółki. Wystarczające jest powzięcie uchwały akcjonariuszy bezwzględną większością głosów.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych wystarczy jedna uchwała, która powinna zostać złożona do sądu rejestrowego wraz z załączonym wnioskiem o zmianę danych w tym rejestrze. Należy również dołączyć jednolity tekst umowy.

Akcjonariuszom prostej spółki akcyjnej przysługuje ustawowe prawo poboru (prawo pierwszeństwa objęcia ustanawianych akcji).

Warto podkreślić, że umowa spółki ma prawo do upoważnienia zarządu (rady dyrektorów) do emisji nowych akcji – autoryzowana emisja akcji.

Należy tutaj wspomnieć o tym, że warunkowa emisja akcji w prostej spółce akcyjnej jest opierana na procedurze warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej.