Prosta Spółka Akcyjna

Dodatkowe informacje we wniosku o wpis P.S.A. do KRS

Decydując się na założenie prostej spółki akcyjnej musimy zwrócić uwagę na poprawność składanych wniosków. Wszelkie błędy we wnioskach i formularzach powodują zwrot wniosku przez KRS lub wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Procedura wydłuża się o kolejne dni, a w niektórych przypadkach nawet tygodnie.

W ostatnim wpisie zwracaliśmy uwagę na obowiązkowe informacje we wniosku o wpis do KRS.

Co powinien on jeszcze zawierać?

Jakie załączniki dołączyć do wniosku o wpis spółki do KRS?

We wniosku o wpis prostej spółki akcyjnej do KRS warto również dołączyć informacje:

  • oznaczenie dnia kończącego pierwszy rok obrotowy spółki,
  • oznaczenie jedynego akcjonariusza spółki, a także wzmiankę o tym, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki,
  • wzmiankę o tym, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych,
  • maksymalną liczbę akcji, które mogą być przedmiotem warunkowej emisji,
  • wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną liczbę emitowanych akcji, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku,
  • maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać wyemitowane z upoważnienia udzielonego zarządowi.
  • wzmiankę o tym, czy spółka wykonuje działalności gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej,

 

W kolejnym wpisie wskażemy informacje, jakie załączniki są wymagane podczas składania wniosku o wpis do KRS.