Prosta Spółka Akcyjna

Wniosek o rejestrację prostej spółki akcyjnej w KRS

W momencie zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej przez jej akcjonariuszy, powstaje obowiązek zgłoszenia jej do KRS. Niezależnie od tego czy umowa sporządzona zostanie w formie aktu notarialnego, czy na bazie gotowego wzorca konieczne jest złożenie wniosku i odpowiednich dokumentów do rejestru przedsiębiorców, w celu uzyskania wpisu.

Co musi zawierać wniosek o wpis prostej spółki akcyjnej do KRS:

– firmę i siedzibę spółki,
– numery PKD – planowany przedmiot działalności spółki,
– wysokość kapitału akcyjnego,
– liczba akcji, w tym również uprzywilejowanych oraz rodzaj uprzywilejowania, jeżeli umowa spółki przewiduje emisję akcji uprzywilejowanych,
– wskazanie okoliczności przyznawania indywidualnych uprawnień poszczególnym akcjonariuszom lub tytułu uczestnictwa w dochodach / majątkach niewynikających bezpośrednio z posiadania akcji,
– informacja o wniesieniu wkładów niepieniężnych,
– dane osobowe członków zarządu lub rady dyrektorów,
– czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony,
– oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki jeśli przewiduje to umowa spółki.