Prosta Spółka Akcyjna

Identyfikacja akcjonariuszy w P.S.A.

Wszelkiego rodzaju spółki giełdowe zyskały nowoczesne narzędzie, które umożliwi komunikację z akcjonariuszami. Także od 3 września mają oni możliwość identyfikowania swoich inwestorów z imienia oraz nazwiska, a także pozyskania ich danych teleadresowych.

Wszystko to za sprawą implementacji dyrektywy o zachęcaniu akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania, która wprowadza zmiany do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Owa dyrektywa ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy spółkami i akcjonariuszami. Ma to służyć zwiększeniu ich zaangażowania w funkcjonowanie spółek poprzez np. programy lojalnościowe.

Od 3 września 2020 roku spółki giełdowe mają możliwość wystąpienia do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych lub do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o udostępnienie potrzebnych danych akcjonariuszy.

Wówczas spółka otrzyma dostęp do danych takich, jak np.:
– imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza,
– dane adresowe,
– dane kontaktowe,
– informacja o liczbie i rodzaju posiadanych akcji,
– data nabycia akcji.

Zgodnie z przepisami – spółka będzie miała możliwość uzyskania informacji na temat każdego akcjonariusza. Nie wprowadzono w tym zakresie żadnych ograniczeń.