Prosta Spółka Akcyjna

E-mailowa sprzedaż akcji w P.S.A.

Od marca 2021 roku zostanie wprowadzony typ spółki, który charakteryzować się będzie głównie nowoczesnymi oraz elastycznymi zasadami funkcjonowania podmiotu na rynku. Nowa forma spółki stanowić będzie połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Nowością w prostej spółce akcyjnej będzie możliwość sprzedaży akcji za pośrednictwem e-maila.

Istotną kwestią w zakresie zbycia akcji w prostej spółce akcyjnej jest zachowanie formy dokumentowej, która polegać może na złożeniu oświadczenia woli w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej to oświadczenie, utrwalonej w postaci nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z jej treścią. W praktyce oznacza to, że w przypadku prostej spółki akcyjnej nie jest wymagana obecność notariusza oraz nie ma konieczności złożenia własnoręcznych podpisów stron na umowie. Istotnie należy tutaj zaznaczyć, że w nowej formie spółki pojawia się możliwość przeniesienia akcji za pośrednictwem wiadomości e-mailowych lub innych elektronicznych komunikatorów.

Przeniesienie akcji następuje z chwilą dokonania wpisu nabywcy w rejestrze akcjonariuszy spółki.