Prosta Spółka Akcyjna

Jak prowadzić rejestr akcjonariuszy w Prostej Spółce Akcyjnej?

Podmioty, które prowadzą rejestry akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej zobowiązane są do zapewnienia zgodności liczby akcji zarejestrowanych w rejestrze z liczbą wyemitowanych akcji oraz do dokonania wpisów zmian danych, zawartych w tym rejestrze. Wybór podmiotu, sprawującego opiekę nad rejestrem, będzie wymagał podjęcia stosownej uchwały walnego zgromadzenia. Z kolei, zawiązując spółkę, o tym fakcie będą decydowali sami akcjonariusze.

W kontekście rejestru, należy również wskazać na katalog informacji, które się w nim znajdują. Będą to w szczególności:

 1. dane o firmie,
 2. siedzibie i adresie spółki,
 3. oznaczenie sądu rejestrowego,
 4. numer KRS,
 5. data zarejestrowania spółki,
 6. data emisji akcji,
 7. seria i numer akcji,
 8. rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z nią związane,
 9. nazwiska i imiona akcjonariuszy, a także ich adresy zamieszkania i maile,
 10. ograniczenia, co do rozporządzania akcjami,
 11. wzmianka o tym, czy akcje zostały pokryte w całości.

Oczywiście umowa spółki będzie mogła rozszerzyć katalog tych danych. Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla każdego akcjonariusza, a co za tym idzie podmioty będą miały prawo do zawartych w nim danych.