Prosta Spółka Akcyjna

Odpowiedzialność członków rady nadzorczej w Prostej Spółce Akcyjnej

Członków Rady Nadzorczej w Prostej Spółce Akcyjnej powołują i odwołują akcjonariusze uchwałą. Rada składa się z min. 3 członków i sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki, nie może jednak wydawać poleceń zarządowi odnośnie prowadzenia spraw spółki. Jaka jest odpowiedzialność członków rady nadzorczej?

Członek rady nadzorczej ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Prostej Spółce Akcyjnej w skutek niewykonania bądź złego wykonania swoich obowiązków lub niedochowania lojalności wobec spółki.

Członkowie rady ponoszą również odpowiedzialność za szkodę spółki, która powstała z niewykonaniem lub złym wykonaniem sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności Prostej Spółki Akcyjnej.

Istnieje możliwość uchylenia się członka rady nadzorczej od odpowiedzialności pod warunkiem, że dowiedzie on swojej niewinności – wykaże, że nie ponosi winy za szkodę.