Prosta Spółka Akcyjna

Odpowiedzialność zarządu w Prostej Spółce Akcyjnej

Członkowie zarządu w Prostej Spółce Akcyjnej są odpowiedzialni za prowadzenie spraw spółki oraz podejmowanie decyzji i z tego tytułu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Zarząd może składać się z jednego lub kilku członków, których uchwałą powołują bądź odwołują akcjonariusze.

Oto kilka innych przypadków odpowiedzialności członków zarządu:

  1.  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków,
  2. z tytułu bezprawnych wypłat akcjonariuszom – odpowiedzialność ta jest solidarna z odbiorcą wypłaty,
  3. z tytułu fałszywych danych w oświadczeniu o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji – bez względu na to czy działanie było umyślne czy stanowiło wynik niedbalstwa, odpowiedzialność ta jest solidarna ze spółką,
  4. z tytułu niezłożenia w terminie wniosku o upadnięciu PSA – członkowie zarządu mają 30 dni na złożenie w KRS wniosku o ogłoszenie upadłości,
  5. z tytułu bezskutecznej egzekucji.