Prosta Spółka Akcyjna

Rejestr akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej

W prostej spółce akcyjnej akcje nie mają postaci dokumentu co zobowiązuje do prowadzenia systemu elektronicznego ewidencjonującego akcjonariuszy. W tym celu w PSA utworzono rejestr akcjonariuszy, który musi być prowadzony od momentu zawiązania podmiotu do chwili wykreślenia jej z rejestru.

Istotne jest, że dane w rejestrze są jawne dla spółki oraz akcjonariuszy.

Jakie dane podlegają jawności w rejestrze?

 1. firma, siedziba i adres spółki;
 2. oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
 3. data zarejestrowania spółki i emisji akcji;
 4. seria i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;
 5. nazwisko i imię albo firma (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;
 6. na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji;
 7. na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji;
 8. na żądanie akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym;
 9. wzmianka o tym, czy akcje zostały w całości pokryte;
 10. ograniczenia co do rozporządzania akcją;
 11. postanowienia umowy spółki o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

 

Rejestr akcjonariuszy powinien być prowadzony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub notariusza prowadzącego na terytorium RP kancelarię notarialną.