Prosta Spółka Akcyjna

Kto nie może zasiadać w Radzie Nadzorczej Prostej Spółki Akcyjnej?

W Prostej Spółce Akcyjnej członek Rady Nadzorczej musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Nie każda osoba może zostać członkiem Rady Nadzorczej z uwagi na fakt, iż musi zostać zachowana zasada bezstronności rady nadzorczej, gdyż to ona kontroluje czynności związane z finansami spółki oraz jej dokumentację finansową. Kim mogą być członkowie rady nadzorczej?

W skład Rady Nadzorczej PSA nie może wchodzić:

  1. członek zarządu,
  2. likwidator,
  3. prokurent spółki,
  4. kierownik oddziału,
  5. kierownik zakłady,
  6. dyrektor finansowy,
  7. główny księgowy lub osoba która prowadzi księgowość i finanse spółki,
  8. pracownik spółki.

Osoby zatrudnione na powyższych stanowiskach w innych spółkach lub spółdzielniach zależnych również nie mogą zasiadać w Radzie nadzorczej Prostej Spółki Akcyjnej.

Warto zaznaczyć, iż osoba która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa:

  • Kodeksu Karnego wymienione w rozdziale XXXIII-XXXVII , które dotyczą np. ochrony informacji czy wiarygodności dokumentów,
  • Kodeksu Spółek Handlowych wymienione w artykule 587,590,591), które dotyczą np. ogłaszania nieprawdziwych danych, umożliwiania bezprawnego glosowania na Walnym Zgodzeniu,

również nie może wchodzić w skład Rady nadzorczej Prostej Spółki Akcyjnej.