Prosta Spółka Akcyjna

Umorzenie akcji Prosta Spółka Akcyjna

Umorzenie akcji Prosta Spółka Akcyjna polega na zlikwidowaniu i wykreśleniu akcji z obrotu. Aby to wykonać konieczne jest spełnienie szeregu wymogów i dopełnienie pełnej procedury umorzenia.

Akcje w P.S.A. nie mają formy  dokumentu i wartości nominalnej. Mogą być one umarzane z wielu powodów np. wystąpienie ze spółki akcjonariusza czy wyrównanie straty i obniżenie pasywów.

W P.S.A. występują 3 sposoby umorzenia akcji: dobrowolne ( za zgodą akcjonariusza), przymusowe (zgoda akcjonariusza nie jest wymagana) i automatyczne (po zaistnieniu okoliczności z umowy spółki).

Umorzenie dobrowolne można przeprowadzić zawsze (może być bezpłatne) , natomiast w umowie Prostej Spółki Akcyjnej konieczne jest określenie sytuacji w których dopuszczone będzie umorzenie przymusowe i automatyczne (płatne).

Umorzenie akcji  zawsze będzie związane ze zmianą umowy spółki, gdyż kwestie te są wymienione w umowie. Konieczne jest też każdorazowo przy tej czynności podjęcie uchwały przez akcjonariuszy z wykazaniem ilości umarzanych akcji. Zapłata za  umarzane akcje następować będzie z zysku P.S.A.