Prosta Spółka Akcyjna

Zalety Prostej Spółki Akcyjnej 

Wśród licznych zalet PSA można znaleźć takie, jak:

  1. Możliwość obejmowania akcji za pracę i know how – zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, możliwy będzie wkład do P.S.A. w postaci pracy, usług czy know-how. Nie będzie on wprawdzie składać się na jej kapitał akcyjny, jednak będzie można za niego objąć akcje.
  2. Założyciele spółki zachowują prawo głosu – ustawodawca przewidział rozwiązanie, zgodnie z którym akcjonariusz może posiadać specjalnie uprzywilejowane akcje, tzw. założycielskie.
  3. Uproszczony obrót akcjami – obrót akcjami w P.S.A. ma być znacznie łatwiejszy niż w innych typach spółek. Dla zbycia tych akcji wystarczająca będzie, najmniej rygorystyczna z form szczególnych czynności prawnych przewidzianych przez kodeks cywilny – forma dokumentowa.
  4. Tańsze i prostsze działanie – przepisy wprowadzają w P.S.A.  nowy typ organu – rada dyrektorów. Organ ten łączy zakres działania zarządu oraz rady nadzorczej. W efekcie nie będzie wymagana dodatkowa zgoda na podjęcie przez spółkę niektórych czynności, dzięki czemu decyzja będzie mogła zostać wydana niezwłocznie, bez czekania na zwołanie posiedzenia rady nadzorczej. Usprawni to przepływ informacji i dokumentów.
  5. Odświeżony rejestr akcjonariuszy.
  6. Uproszczona likwidacja.