Prosta Spółka Akcyjna

Likwidacja lub rozwiązanie prostej spółki akcyjnej

Od 2021 roku ma zacząć obowiązywać prosta spółka akcyjna, czyli nowa forma podmiotu umożliwiającego prowadzenie działalności. Charakterystyczną cechą nowego typu spółki kapitałowej jest minimalny kapitał potrzebny na start w wysokości 1 zł.

Warto zaznaczyć, że spółki bez minimalnego kapitału lub z symboliczną wartością kapitału funkcjonują już na rynku europejskim od kilku lat.

Nowa forma spółki ma zachęcić przedsiębiorców do zakładania nowych firm w Polsce.

Z prostej spółce akcyjnej zastosowano dużo uproszczonych mechanizmów, które zachęcają do podjęcia działalności właśnie w oparciu o tą formę prawną.

Jednym z uproszczonych mechanizmów jest procedura likwidacji podmiotu. Istotne jest, że fakt założenia spółki nie daje gwarancji sukcesu. Warto przy wyborze podstawy prawnej przeanalizować również sposób likwidacji podmiotu.

Prosta spółka akcyjna może zostać rozwiązana po wystąpieniu określonych w umowie przyczyn lub podmiot zostanie zobowiązany do ogłoszenia upadłości.

Wspólnicy spółki mają możliwość:
– likwidacji podmiotu
– zastosowania tzw. uproszczonego rozwiązania spółki

Likwidacja prostej spółki akcyjnej opiera się o rozwiązania stosowane w spółkach akcyjnych. Likwidatorzy podmiotu reprezentują spółkę oraz prowadzą jej sprawy. Ich obowiązkiem jest ściągnięcie wierzytelności oraz zapewnienie bezpieczeństwa podmiotu.

Rozwiązanie prostej spółki akcyjnej jest nowym sposobem, który polega na przejęciu przez akcjonariusza majątku spółki. Warunkiem umożliwiającym zastosowanie tego rozwiązania jest sytuacja, gdy walne zgromadzenie podejmie uchwałę większością 3/4 głosów przy obecności akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/2 ogólnej liczby akcji oraz gdy sąd rejestrowy zgodzi się na takie rozwiązanie. Istotnie warto zaznaczyć, że zgoda musi zostać wydana przez sąd rejestrowy.