Prosta Spółka Akcyjna

Reprezentacja P.S.A.

Zgodnie z planem – Prosta Spółka Akcyjna pojawi się w polskiej gospodarce w marcu 2021 roku. W związku z tym coraz częściej potencjalni przedsiębiorcy interesują się owym zagadnieniem. Jednym z nich z pewnością jest kwestia reprezentacji P.S.A. na zewnątrz.

Z racji tego, iż Prosta Spółka Akcyjna jako jedna ze spółek kapitałowych, z chwilą wpisu do KRS nabywa osobowość prawną. W przypadku P.S.A. Przepisy przewidują powołanie zarządu oraz rady dyrektorów. Istnieje również możliwość ustanowienia rady nadzorczej.

Zarząd – podstawowy organ P.S.A.. To właśnie jego zadaniem będzie prowadzenie spraw oraz reprezentowanie spółki na zewnątrz. W jego skład będzie mógł wchodzić jeden, bądź więcej członków. Będą oni powoływani, odwoływani oraz zawieszani w czynnościach poprzez uchwały.

Rada Dyrektorów – jeśli zostaje powołana, funkcjonuje zamiast zarządu, a dyrektorzy są powoływani, zawieszani i odwoływani przez akcjonariuszy w odpowiednich uchwałach. Może mieć charakter wieloosobowy, co będzie umożliwiało wyodrębnienie dyrektorów wykonawczych (odpowiedzialni za kierowanie spółką) i niewykonawczych (odpowiedzialni za kontrolę).

Prokurent P.S.A. – jego powołanie wymaga zgody wszystkich członków zarządu, a odwołanie może nastąpić na wniosek jednego z nich. Daje możliwość do prowadzenia czynności sądowych oraz pozasądowych.

Kwestia reprezentacji spółki jest bardzo istotna, więc jeśli mają Państwo jakieś pytania, zachęcamy do skorzystania z porady naszego konsultanta.