Prosta Spółka Akcyjna

Odpowiedzialność w Prostej Spółce Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna należy do grupy spółek kapitałowych i posiada osobowość prawną. Spółka może sama we własnym imieniu nabywać uprawnienia, zaciągać zobowiązania, a także w kwestiach sądowych pozywać kontrahentów oraz sama zostać pozwana.

Możemy wyróżnić kilka rodzajów odpowiedzialności  Prostej Spółki Akcyjnej:

  • odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki – związane z np. podatkiem dochodowym CIT, podatkiem VAT, podatkiem PCC, podatkiem od nieruchomości;
  • odpowiedzialność za składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) pracowników P.S.A;
  • odpowiedzialność za czyny niedozwolone (delikty) – prosta spółka odpowiada za szkody wyrządzone z winy swoich organów(zarząd/rada dyrektorów lub rada nadzorcza);
  • odpowiedzialność za działania swoich pracowników;
  • odpowiedzialność kontraktowa – P.S.A ponosi odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy np. niewykonanie umowy, nienależyte wykonanie;
  • odpowiedzialność za winę w wyborze – w sytuacji gdy P.S.A powierza wykonanie czynności innemu podmiotowi odpowiada za szkodę wyrządzoną przez sprawcę (jeśli udowodni, że nie ponosi winy za dokonany wybór lub że czynność powierzyła w ręce profesjonalistów może zostać zwolniona z tej odpowiedzialności.