Prosta Spółka Akcyjna

Dywidenda w prostej spółce akcyjnej

Na początek warto zaznaczyć, że przepisy regulujące zapisy umowy spółki nie wymagają podania wysokości kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej. Pozwala to na elastyczne podejmowanie działań związanych z wypłatą oraz wpłatą w zakresie kapitału akcyjnego. Istotne jest również to, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wysokości kapitału akcyjnego nie wymaga się dokonania zmian w umowie spółki. Wspólnicy nowej formy spółki mogą dowolnie zarządzać środkami spółki.

Warto jednak wspomnieć o warunkach dokonania wypłaty z kapitału akcyjnego:
– wypłata nie może spowodować zmniejszenie kapitału poniżej 1 zł
– wypłata nie może doprowadzić do utraty przez spółkę zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania wypłaty

Dywidenda w prostej spółce akcyjnej

Czym jest dywidenda? To kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Podział może być uzależniony od liczby akcji, jednak zasadę tę warunkują zapisy umowy.

Prawo do skorzystania z dywidendy mają akcjonariusze, którym przysługiwały akcje na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.